Publicerad 2008-06-19

Annika Bergman i välkomstanförandet:

”Det är dags för de mångas framgång"

– Vi har 53 utställare här som tror på den svenska grisproduktionen, sa Peter Eriksson i sitt inledningsanförande och fortsatte: Vi vill lyfta de mjuka frågorna och där ingår till exempel att orka göra rätt sak varje dag, sa han med hänvisning årets tema som var ”för knopp och kropp”.

Peter Eriksson lämnade sedan vid inledningen av årsstämman för Sveriges Grisproducenter den 18 juni 2008, över till Skövdes kommunalråd Leif Johansson som hälsade också ”hela Grissverige” välkommen till Skövde. Han berättade att Skövde är en mötesplats sedan gammalt, en handelsplats och han sa till den samlade grisnäringen:
– Vi hoppas att det ska bli i Skövde sommaren 2008 som det vände
för svensk grisproduktion.
– Vi vill nu ha de mångas framgång i den svenska grisbranschen, sa Annika Bergman i sitt inledningsanförande på Billingehus.

 
Bistert 2007
Därefter gick ordet till Annika Bergman, ordförande i Sveriges Grisproducenter.
Hon hälsade alla välkomna till årets årsstämma och sa i sitt inledningsanförande:
– Vi har ett bistert år bakom oss och det har varit tungt för många av oss. Men så har det även varit globalt, en liknande kostnadsexplosion har vi aldrig tidigare sett. Vårt problem i Sverige har varit avräkningsnivån, vår betalning för grisarna, sa Annika Bergman och visade en bild på betalningen i 14 europeiska länder som visade att Sveriges notering (Scan grund) sammantaget ligger nästlägst i Europa för de inledande 20 veckorna av 2008.
– Jag tror dock inte att vi nu tappar så mycket av vår produktion som vi tidigare befarade.
Från 1995 har svensk grisproduktion ändå tappat en miljon grisar, alltså 20-25 procent av produktionen och vi har också i dag endast 20 procent av antalet grisproducenter kvar.

Annika Bergman påpekade dock att maten i ett historiskt perspektiv inte kan betraktas som dyr när hon visade prisindexutvecklingen. Hon redovisade också förprövningsstatistik, byggkostnadsutveckling med mera (se bilder i tidningen Svensk Gris med knorr nr 7-2008).
Annika tog även upp förändringarna på slakterisidan.
– Förtroendet för den svenska slakten är lågt och det är ett misslyckande att vi i dag inte har någon kooperation med slakt i Sverige.

Dags att blicka framåt
Annika Bergman tryckte dock på vikten av att blicka framåt.
– Vad vill de nya ägarna med danska och finska intressenter?
Hon berättade också om färska siffror som visar att importen ökar.
– 19 procents ökning av importen för första kvartalet oroar. I dag står importerat griskött för 30 av konsumtionen.
Parallellt med denna negativa utveckling fortsätter den svenska grisföretagaren att producera en unik gris och Annika påminde om att även myndigheten, Jordbruksverket, i en rapport konstaterat att mervärdet för svenskt kött är över en miljard medan inget av dessa stora pengar når lantbrukaren.

Satsa på oss själva
Annika Bergman visade en jämförelse av slaktgrisproduktionen mellan flera länder. Sverige har fortfarande världens bästa slaktgrisuppfödning men andra länder, främst Danmark, knappar in. Vilka är då skälen till detta?
– Vi har haft en för dålig lönsamhet under en längre tid vilket gör att vi inte investerar som vi borde. Ny teknik förbättrar, sa Annika som hänvisade till den nyinvestering som har gjorts på den egna anläggningen på Elgesta gård. Man har fått en bättre effektivitet och minskad smågrisdödlighet med 10 procent, sa hon. Hon pekade även på den frustration som många känner över en grismarknad som inte fungerar.
– Det är inte lika roligt att gå ut i stallet när man känner att man sitter fast i avtal som inte ger de pengar som marknaden egentligen skulle kunna ge. Vi har då kort sagt tappat fokus och det ska vi ändra på. Vi ska satsa på oss själva.

Företagarförening
– Sveriges Grisproducenter går ifrån att vara en producentförening till en vass företagarförening, sa Annika som kort berättade om det gångna årets processarbete inom föreningen, i styrelsen och i regionföreningarna. Det som nu gäller för målsättningen med föreningens verksamhet är: ”Sveriges Grisproducenter påverkar genom aktiv näringsbevakning och medverkar till att skapa förbättrad konkurrenskraft för de enskilda grisföretagarna”.
– Vi fortsätter med det näringspolitiska arbetet som gagnar alla grisföretagare och Annika tryckte i detta sammanhang på vikten av ett bra samarbete med andra i branschen. Hon nämnde särskilt att LRF har ställt plattformen ”Lönsamt Grisföretagande” till förfogande på ett sätt så att hela branschen kan jobba tillsammans.

Därefter presenterade Annika föreningens nya hemsida där bland annat ett samarbete med Agronomics ingår för presentation av marknadsinformation.
En annan väsentlig sak är Svenska Pig AB där Sveriges Grisproducenter är engagerade för att det tänkta kompetenscentret ska kunna förverkligas. ”Svenska Pig ska utveckla, samla och förmedla kunskap till dig som grisföretagare och andra aktörer i branschen för att stärka svensk grisproduktions konkurrenskraft”.

– Vi behöver alla goda krafter och fler skarpa hjärnor som jobbar i branschen. Vi producenter behöver ha en bra uppbackning runt omkring oss, sa Annika. I det ingår även en fortsättning på det genuint goda samarbete som föreningen har med Svensk Köttinformation. Sveriges Grisproducenter + Svensk Köttinformation = SANT, sa Annika som meddelade att
Sveriges Grisproducenter går in som delägare i Svensk Köttinformation
– Vi tar ett delägaransvar och ett finansieringsansvar. Annika sa också att man i dag, trots stundtals hårda debatter, har ett bra samarbete med den svenska slakten och att man tillsammans jobbar med en plan för framtiden. I ett mål fram till år 2013 har man satt upp att man ska ha en lönsamhet överstigande tio procent av omsättningen i grisföretagandet och fem procent i köttförädlingen.

Dags för nytänkande
Att det finns mycket att jobba för visade bland annat den dystra bild över hur mycket importerat griskött som nu finns i olika segment. På konsumentsidan står importen för 30 procent medan den på storhushållssidan står för hela 85 procent. Annika tog sedan upp en intressant diskussion över vad som kan utvecklas i framtiden där hon tryckte på vikten av att ha olika produktionsformer och produkter att erbjuda marknaden, från importkött till olika former av svenskt griskött som svensk konventionell gris, EU-ekologisk, Krav och gärna en del nyheter däremellan, (se bilder i Svensk Gris med knorr nr 7-2008).

Annika avslutade med att uttrycka tillfredsställelse över samarbetet med LRF och inte minst med verksamhetsledare Margareta Åberg Andersson som är en mycket värdefull spindel i det ständigt pågående arbetet. Utredningar, samråd, möte i en aldrig sinande ström är sådant som Margareta arbetar mycket intensivt med.

Vilka utmaningar står vi inför?
Annika Bergman sammanfattade sitt föredrag i tre viktiga punkter. Den första var djuromsorgen med kastrering och smittskydd som väsentliga områden att jobba vidare med. Det andra var miljöfrågorna där information om att grisens position är ganska god måste komma ut. Den tredje punkten gäller marknaden där behovet av insatser är mycket stort.

Annika Bergmans anförande andades trots 2007 års påfrestningar för alla i branschen en hel del optimism.
Rejäl betalning i nästa högkonjunktur och betalt för den unika djuromsorgen, var något av det som Annika Bergman krävde. ”Mer till fler” sa hon också, och hon avsåg med det mer pengar.
– Vi vill nu ha ”de mångas framgång” i den svenska grisbranschen, avslutade Annika Bergman.

Sven Secher